Virago – підготуйте свою імунну систему!

Оприлюднено

З НАСТІДОМ ХОЛОДНІШИХ ОСЕНІ-ЗИМОВИХ МІСЯЦІВ ОЧІКУЄТЬСЯ ПАТОГЕНІМИ З ПІДСИЛЬНЕННЯМ СИЛОВИЙ НАПАД НА НАШ ТІЛ. НА ЩАСТЯ, ОДНАК, АПТЕКА ПРИРОДИ ЗАВЖДИ ПІДПОМОЖНА ДОПОМОГТИ З НИМИ боротися.

Virago: З силою трав проти патогенів

Віраго – це комплексний препарат з травами, всі компоненти якого підтримують здорове функціонування нашої імунної системи та допомагають нашому організму боротися з хвороботворними мікроорганізмами.

Листя оливкового дерева мають протимікробну, протизапальну та антиоксидантну дію. Також було виявлено, що трава ефективна при бактеріальних і грибкових інфекціях, а чай з неї використовується як жарознижуючий засіб.

Virago

пригнічує ріст збудників грипу і підвищує захисну систему організму. Екстракт, виготовлений з рослини, покращує функцію білих кров’яних тілець, що може допомогти запобігти застудам або значно скоротити їх тривалість та полегшити вираженість симптомів.

Пау д’Арко століттями використовувався як засіб у народній медицині для лікування інфекцій та астми. Його імуностимулюючу дію було доведено кількома дослідженнями, але він також має знеболюючу та протизапальну дію.

Траву під назвою котячий кіготь мешканці пралісів використовували в основному як протизапальний засіб і при інфекціях. Завдяки зміцнюючому впливу на імунну систему він є популярним засобом при лікуванні захворювань, викликаних різними збудниками.

Цинк стимулює розвиток клітин імунної системи і, як було показано, пригнічує ріст патогенів, відповідальних за застуду, що може зменшити тривалість і тяжкість захворювання верхніх дихальних шляхів.

Амінокислота лізин не може вироблятися нашим організмом, хоча вона може забезпечити ефективний захист від певних патогенів. Його постачання спеціально рекомендовано тим, хто схильний до герпесу або застуди.

 

Z NASTIDOM KHOLODNISHYKH OSENI-ZYMOVYKH MISYATSIV OCHIKUYETʹSYA PATOHENIMY Z PIDSYLʹNENNYAM SYLOVYY NAPAD NA NASH TIL. NA SHCHASTYA, ODNAK, APTEKA PRYRODY ZAVZHDY PIDPOMOZHNA DOPOMOHTY Z NYMY borotysya.

VIRAGO: Z syloyu trav proty patoheniv

Virago – tse kompleksnyy preparat z travamy, vsi komponenty yakoho pidtrymuyutʹ zdorove funktsionuvannya nashoyi imunnoyi systemy ta dopomahayutʹ nashomu orhanizmu borotysya z khvorobotvornymy mikroorhanizmamy.

Lystya olyvkovoho dereva mayutʹ protymikrobnu, protyzapalʹnu ta antyoksydantnu diyu. Takozh bulo vyyavleno, shcho trava efektyvna pry bakterialʹnykh i hrybkovykh infektsiyakh, a chay z neyi vykorystovuyetʹsya yak zharoznyzhuyuchyy zasib.

pryhnichuye rist zbudnykiv hrypu i pidvyshchuye zakhysnu systemu orhanizmu. Ekstrakt, vyhotovlenyy z roslyny, pokrashchuye funktsiyu bilykh krovʺyanykh tiletsʹ, shcho mozhe dopomohty zapobihty zastudam abo znachno skorotyty yikh tryvalistʹ ta polehshyty vyrazhenistʹ symptomiv.

Pau dʺArko stolittyamy vykorystovuvavsya yak zasib u narodniy medytsyni dlya likuvannya infektsiy ta astmy. Yoho imunostymulyuyuchu diyu bulo dovedeno kilʹkoma doslidzhennyamy, ale vin takozh maye znebolyuyuchu ta protyzapalʹnu diyu.

Travu pid nazvoyu kotyachyy kihotʹ meshkantsi pralisiv vykorystovuvaly v osnovnomu yak protyzapalʹnyy zasib i pry infektsiyakh. Zavdyaky zmitsnyuyuchomu vplyvu na imunnu systemu vin ye populyarnym zasobom pry likuvanni zakhvoryuvanʹ, vyklykanykh riznymy zbudnykamy.

Tsynk stymulyuye rozvytok klityn imunnoyi systemy i, yak bulo pokazano, pryhnichuye rist patoheniv, vidpovidalʹnykh za zastudu, shcho mozhe zmenshyty tryvalistʹ i tyazhkistʹ zakhvoryuvannya verkhnikh dykhalʹnykh shlyakhiv.

Aminokyslota lizyn ne mozhe vyroblyatysya nashym orhanizmom, khocha vona mozhe zabezpechyty efektyvnyy zakhyst vid pevnykh patoheniv. Yoho postachannya spetsialʹno rekomendovano tym, khto skhylʹnyy do herpesu abo zastudy.